This is NKS NKS-R NKS-B News Seminars NKS Reports Phantom Library

You are here: Homepage NKS Reports View document

List all reports List all NKS-R reports List all NKS-B reports Search Reports  
NKS Programme Area:NKS-R
Research Area:Organisation and safety culture
Report Number:NKS-14
Report Title:Syn på säkerhetskultur vid svenska och finska kärnkraftverk
Activity Acronym:SOS-1
Authors:Lennart Hammar, Björn Wahlström, Jari Kettunen
Abstract:Föreliggande rapport avslutar en intervjuundersökning rörande säkerhetskultur på de finländska och svenska kärnkraftverken som utförts inom det Nordiska Kärnsäkerhetsprogrammet NKS för åren 1998-2001. Undersökningen har där ingått i projektet SOS-1, Säkerhetsvärdering- och strategier för säkerhet inom delprogrammet Säkerhet och Strålskydd (SOS), som en del av förberedelserna inför ett seminarium om säkerhetskultur i Olkiluoto den 26-27 oktober 1999. Inom branschen finns det numera stor medvetenhet om den betydelse säkerhetskulturfrågorna har när det gäller att värdera och främja säkerheten. Till målen för projektet SOS-1 hörde därför att bredda och fördjupa förståelsen för vad säkerhetskultur är. Syftet var dels att på detta sätt främja säkerhetsarbetet och dels att underlätta debatten om säkerheten i kärnteknisk verksamhet genom visa på att säkerhetskultur är en betydelsefull säkerhetsfaktor som var och en kan bilda sig en egen uppfattning om utan att behöva ha tekniska expertkunskaper. Det material som samlades genom undersökningen och det efterföljande seminariet ger en god inblick i hur man på kärnkraftverken ser på begreppet säkerhetskultur och hur man tagit till sig begreppet i det dagliga säkerhetsarbetet. Materialet visar att man aktivt utnyttjar och arbetar med begreppet säkerhetskultur och också funderar över vad begreppet innebär och hur det kan göras levande. Intervjuresultaten visar samtidigt på olika hotbilder som kan realiseras, särskilt om kompetensutvecklingen i kärnkraftindustrin och verksamheten vid kärnkraftverken inte får det stöd och de förutsättningar som krävs från samhällets sida och från ägarhåll.
Publication date:01 Febr 2000
ISBN:ISBN: 87-7893-064-2
Number of downloads:1766
Download:pdf NKS-14.pdf
Contact NKS   NKS Sekretariatet
Boks 49
DK-4000 Roskilde
  Telephone +45 46 77 40 41
E-mail: nks@nks.org 
 

Address for visitors
Directions and map

Privacy policy

Cookie policy

 

Website last modified: 21 May 2024