This is NKS NKS-R NKS-B News Seminars NKS Reports Phantom Library

You are here: Homepage NKS Reports View document

List all reports List all NKS-R reports List all NKS-B reports Search Reports  
NKS Programme Area:NKS-R
Research Area:Waste
Report Number:NORD 1990:25
Report Title:Geologifrågor i samband med slutförvar av kärnbränsle i det fennoskandiska urberget
Activity Acronym:KAV-330
Authors:Alf Björklund
Abstract:Inom det nordiska samarbetsprojektet har man studerat aspekter av djupa grundvatten, datering av sprickmineral och neotektoniska rörelser relevanta for problem relaterade till deponering av kärnbränsleavfall i kristallint urberg. Salta (upp till 17 %) gashaltiga vatten med förmodad lång residenstid i berget påtråffades i många djupa borrhål redan på 50 - 400 m djup. Vattnen, som antas få sin huvudsakliga innehåll på salter genom lakning av omkringliggande bergarter, indelas i bikarbonat, sulfat- och kloridvatten på basen av den dominerande anjonen. För provtagning av djupa grundvatten utvecklades en ny typ av vattenprovtagare. För datering av sprickmineral i tektoniskt aktiverade sprickor visade sig studier av C-14 analyser på sprickfyllnadskalcit samt analyser av uranserien i sprickfyllnader ge positiva indikationer. Studierna av neotektoniska rörelser i urberget har koncentrerats till Lansjärv i norra Sverige och till Pasmajärvi i norra Finland. Resultaten visar på stor tektonisk aktivitet under sen och postglacial tid (8000 - 10000 år sedan). Förskjutningar på upp till över 10 m i vertikal led har konstaterats huvudsakligen i form av reaktivering av gamla skjuvzoner. Förekomsten av flackt liggande aktiva förkastningar har också påvisats, men deras frekvens och betydelse har inte kunnat klargöras inom projektet.
Publication date:01 Jan 1990
ISBN:ISBN: 87-7303-418-5
Number of downloads:3063
Download:pdf 113.PDF
Contact NKS   NKS Sekretariatet
Boks 49
DK-4000 Roskilde
  Telephone +45 46 77 40 41
E-mail: nks@nks.org 
 

Address for visitors
Directions and map

Privacy policy

Cookie policy

 

Website last modified: 13 June 2024